Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CLICK AND KNOW

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Click and Know, op alle tussen Click and Know en cliënt gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.

1.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Click and Know schriftelijk zijn bevestigd.

 

2. Offertes

2.1 Offertes en/of prijsopgaven binden Click and Know niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

2.2 De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover Click and Know conform het in artikel 3.4 bepaalde, een binnen die termijn door cliënt geplaatste opdracht (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) aanvaardt.

2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.

 

3. Aanmeldingen voor opleidingen, tot stand koming (overige) overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen voor opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door ondertekening van de offerte.

3.2 De aanmelding voor een opleiding dient door Click and Know minimaal 10 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen.

3.3 Voor aanmeldingen voor een abonnement voor het educatie gedeelte op de site (online trainingen), gelden afwijkende voorwaarden (zie artikel 13).

3.4 Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover Click and Know een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding) schriftelijk heeft aanvaard.

 

4. Annulering

4.1 Indien een training, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de cursist niet op komt dagen is 100 % van het cursusbedrag verschuldigd.

4.2 Indien een cliënt binnen 15 tot 3 werkdagen voor de aanvang van de training verzoekt om verschuiving van de training en Click and Know met deze verschuiving instemt, dan is 25 %* van de cursusprijs verschuldigd, met dien verstande dat wanneer de training door een partner wordt verzorgd, 50% van de cursusprijs verschuldigd is. Indien een training binnen 3 werkdagen voor aanvang wordt verschoven is 50% van de cursusprijs verschuldigd. (NB: de regeling vervat in dit artikel 4.2 is helaas niet mogelijk voor groepstrainingen)

4.3 Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden.

4.4 Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van Click and Know.

4.5 Indien een training door een partner van Click and Know wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de partner van toepassing zijn.

 

5. Prijzen

5.1 Voor alle door Click and Know aangeboden opleidingen en overige diensten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld in abonnementen segment van Click and Know. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

5.2 Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt Click and Know zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. (Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.) 

 

6. Betaling

6.1 Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Click and Know voldoen. Alle aan cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Click and Know op te schorten.

6.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Click and Know op cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Cliënt is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.

6.4 Indien cliënt jegens Click and Know in verzuim is, is hij verplicht Click and Know de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

6.5 Cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Click and Know medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

 

7. Garantie Click and Know staat er jegens cliënt voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Click and Know te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen en/of overige diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal Click and Know deze opleidingen en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is Click and Know ter zake van haar verplichtingen jegens cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Click and Know is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Click and Know beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.

8.2 Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Click and Know op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Produktenaansprakelijkheid). Click and Know zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Click and Know of haar leidinggevend personeel.

8.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Click and Know of haar leidinggevend personeel zal cliënt Click and Know vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten en zal hij Click and Know alle schade vergoeden die Click and Know lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

9. Intellectuele eigendom

9.1 Cliënt krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleidingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Click and Know danwel bij een ander berusten.

9.2 Click and Know verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Click and Know zo nodig de desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Cliënt heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

9.3 Cliënt zal Click and Know onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Alsdan is Click and Know bevoegd daartegen mede namens cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal cliënt Click and Know zijn optimale medewerking verlenen. 

 

10. Verzuim en ontbinding

10.1 Bij verzuim van cliënt of in een van de in artikel

10.2 genoemde gevallen is Click and Know bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. 10.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) cliënt, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Click and Know binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

10.3 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van Click and Know op grond van de wet en de overeenkomst.

10.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Click and Know op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Click and Know op cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is Click and Know gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Click and Know en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Click and Know in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.)

 

11. Overmacht

11.1 Indien Click and Know door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Click and Know zal cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.

11.2 Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

11.3 Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Click and Know als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Click and Know onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Click and Know kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Click and Know of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Click and Know als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt. 

 

12. Ziekte van docent

12.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Click and Know indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.

12.2 Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Click and Know cliënt hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 11 van toepassing.

12.3 Indien Click and Know binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 11 niet van toepassing en kan cliënt geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

 

13. Specifieke bepalingen voor het educatie gedeelte op www.clickandknow.nl

13.1 Aanmeldingen dienen te geschieden per registratie en akkooring van deze voorwaarden.

13.2 De aanmelding wordt door Click and Know op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Indien en voor zover Click and Know deelname van cliënt schriftelijk bevestigt, komt een overeenkomst tot stand.

13.3 Na het de aanschaf van een abonnement behoudt Click and Know zich het recht voor om lesmateriaal op de site te wijzigen.

13.4 Betaling dient in alle gevallen (dus los van de factuurdatum) te geschieden voordat toegang gegeven wordt tot het educatie gedeelte op de site.

 

14. Toepasselijk recht en rechtskeuze

14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

14.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat Click and Know het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.